1. Company that cares
  2. Connecting work with pleasure

Spájame prácu s potešením

Koľkí z nás v škole nenávideli matematiku? Nájdu sa aj takí, ktorí negatívnu emóciu k tejto vede neprechovávali. Dnes vďaka tomu patria do vzácnej skupiny špecialistov, ktorí sa na trhu práce rozchytajú rýchlejšie ako teplé rožky. Poistní matematici.

Odliv mozgov? Nesprávne!

Slovensko už nie je len krajinou modrých golierov a call centier. Práve naopak. Vedeli ste, že u nás existuje niekoľko firiem, ktoré zo šikovných matematikov robia špecialistov cenených celosvetovo a poskytujú im nielen skvelú a cenenú prácu ale aj priestor na rozlet? Napríklad poistný gigant Zurich Insurance pôsobí na Slovensku už desať rokov, kde má jedno z najvýznamnejších európskych centier.

Ibaže nie telefonistických, ale matematických a IT centier. Uplatnenie tu nájdu ľudia, pre ktorých sú čísla celoživotnou vášňou a vedia svoju lásku využiť. Zurich Insurance má dnes u nás už takmer 200 zamestnancov a tvorí poistné modely pre celú korporáciu, bez ktorých by sa firma nezaobišla. Takýchto spoločností je však dnes na trhu viac, preto možno bez okolkov vyhlásiť – vzdelaní ľudia už dnes zo Slovenska odchádzať nemusia.


Čísla, čísla, samé čísla?

Matematika je zložitá vec. Práca s poistnými modelmi si vyžaduje maximálne sústredenie počas celého pracovného dňa. Aj malá chybička dokáže spôsobiť obrovský problém. Aj preto je pre poistných matematikov dôležitý work-life balance. Pri povolaniach náročných na pozornosť si treba vedieť urobiť prestávku. Potvrdia to aj HR experti.

Poistných matematikov z Zurich Insurance bežne cez obednú prestávku uvidíte športovať. Niektorí chodia do posilňovne, iní si idú zaplávať alebo zabehať. Práve pri behu na Kolibe sa s ľuďmi z Zurich Insurance stretol aj Sajfa, ktorý sa pre tému poistných modelov nadchol. Veď nie náhodou sa volá Cifra. Čo myslíte, kto sa pri behu zadýchal viac – matematici alebo Sajfa?

Otvorené pozície v Bratislave

Connecting work with joy

Many of us didn´t like Maths at school. However, there were still people preserving positive approach towards this science. Nowadays they belong to a rare group of specialists who are snatched up from the labour market immediately. Actuaries.

Brain drain? Wrong!

Slovakia is no longer just a land of blue collars and call centers. Quite the opposite. Did you know there is a number of companies who make smart mathematicians into specialists valued globally for their skills and offer them not only great and reputable jobs but a space for development? For example insurance gigant Zurich Insurance has been working in Slovakia for ten years and built one of the most important European centres here.

Not call centres, but actuarial and IT centres. Those for whose numbers are a lifelong passion and want to implement this love can find their place here. Zurich Insurance has nearly 200 employees in Slovakia and creates actuarial models for the entire corporation. Without them, the company could not work properly. There is a number of companies similar to this one on the market, so it is safe to say – educated people no longer need to leave Slovakia today.

Numbers, numbers, only numbers?

Mathematics is a complicated thing. Working with actuarial models requires maximum concentration throughout the whole day. Even a small mistake can cause a huge problem. Work-life balance is therefore very important for actuarials. In attention demanding jobs breaks are essential. HR experts can confirm.

Actuarials from Zurich Insurance can be regularly seen exercising during their lunch breaks. Some go to the gym, others go for a swim or run. When jogging in Koliba they met Sajfa who was excited about the actuarial models as well. It is not by accident as his surname is Cifra (Numeral). What do you think who was more out of breath – the actuarials or Sajfa?

Currently opened positions in Bratislava