1. Company that cares
  2. We offer unique job opportunities

Ponúkame jedinečné pracovné príležitosti

Keď sa koníček stane živobytím, je to ideálny stav. A keď sa v tom, čo nás baví, môžeme efektívne rozvíjať, je práca radosťou. Pre niekoho je takým koníčkom umenie či šport, iného fascinujú čísla, matematické modely a rôzne výpočty. Už na prvé počutie nejde zrejme o bežné záľuby. O to vzácnejší sú však na pracovnom trhu ľudia, ktorí číslam rozumejú a pracujú s nimi na medzinárodnej úrovni. Patria medzi nich aj aktuári, čiže poistní matematici z Zurich Insurance Company v Bratislave. Vedeli ste, že sa podieľajú na významných medzinárodných projektoch? 

 

Celý svet pod palcom

Z bratislavskej pobočky poistného gigantu Zurich Insurance Company vychádzajú údaje a výsledky, bez ktorých by sa nezaobišli ani v samotnej centrále v Zurichu. Finančné predpovede, na ktorých pracuje Senior Life Actuarial Risk Analyst ako aj aplikácie vytvorené Scala Developermi využívajú poistní matematici a analytici po celom svete. 

Pracovníci aktuárskeho centra tvoria poistné modely a softvéry za pomoci umelej inteligencie a najnovších technológií. Dokážu prognózovať, čo sa bude diať s financiami spoločnosti v najbližšom období či podrobne analyzovať budúce riziká. Tak trocha vizionári, čo poviete?

Podpora rozvoja vašich schopností 

Práca s dátami je náročná na sústredenie a vyžaduje absolútnu pripravenosť zamestnanca. Spoločnosť Zurich Insurance Company preto dbá na vyvážený work-life balance. Okrem toho, že zamestnancov uvidíte často športovať, majú aj množstvo príležitostí pre vzdelávanie, napr. medzinárodne uznávané certifikácie. To všetko človeka posúva dopredu a dodáva mu motiváciu do práce. 

Zamestnanci majú veľký priestor na sebarealizáciu a možnosť venovať sa oblasti, ktorá ich zaujíma.  S dvoma z nich sa stretol Ján Gordulič, ktorý si zložito znejúce názvy pracovných pozícií nechal vysvetliť a zisťoval, či je taký Senior Life Actuarial Risk Analyst pripravený skutočne na každé riziko. 

 
Otvorené pozície v Bratislave

We offer unique job opportunities

It is ideal situation when hobby becomes a daily livelihood. If we have opportunity to develop what we like, work is a joy. While someone loves sport or art, the others are fascinated by numbers, mathematical models or various calculations. At first listening it is not common hobby. That is reason why people understanding  numbers and working in international level are the most valued at labor market. Part of this specific group of people are also actuaries - insurance mathematicians from Zurich Insurance Company in Bratislava. Did you know they were involved in major international projects?

 

Whole world under the thumb

Data and results needed at Zurich Incurance Company´s headquarter are coming out also from Zurich branch in Bratislava. Financial forecast run by Senior Life Actuarial Risk Analyst as well as  applications developed by Scala Developers are used by insurance mathematicians and analysts around the world.

Actuarial Center´s workers create insurance models and softwares using artificial intelligence and the latest technologies. Actuaries can predict what will happen with company finance in the near future or analyze in detail future risks. They are such a prophet, aren´t they?

 

Support development of your abilities

Working with data requires employees´ focus and readiness. That is also the reason why the Zurich Insurance Company takes care of work-life balance of its employees. Besides that employees are often seen at sport, they also have many opportunities for learning, e. g. international certifications. It makes people moving forward and motivates them at  work. 

Employees have got a huge space for self-realization and possibility to work in  areas they are interested in. Two of them met Ján Gordulič and explained him hard sounding job titles. Ján found out whether Senior Life Actuarial Risk Analyst is really ready for any risk.

 

Currently opened positions in Bratislava