Ochrana údajov

Oznámenie informácií dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov

v zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

Na základe ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom je spoločnosť Zurich Insurance Company Ltd, spoločnosť založená a existujúca podľa švajčiarskeho práva, so sídlom Mythenquai 2, 8022 Zürich, Švajčiarsko, zapísaná v príslušnom registri kantónu Zurich pod číslom CH-020.3.929.583-0 konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky: Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka, so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO 47 559 101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vložka č. 2345/B, Zastúpená: Wolfgang H. Fischer, vedúci organizačnej zložky (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje:
E-mail: ochranaosobnychudajov@zurich.com
Telefónne číslo: +421 2 3215 5208

 

2. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Pri spracúvaní osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem prevádzkovateľa a spoločností majetkovo prepojenými s prevádzkovateľom v rámci skupiny Zurich Insurance Group a ich zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia v nasledujúcich kategóriách:

 • Spoločnosti poskytujúce služby v súvislosti so sociálnou politikou prevádzkovateľa
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva
 • Spoločnosti poskytujúce služby interného a externého auditu
 • Spoločnosť poskytujúca pracovnú zdravotnú službu
 • Prepravné spoločnosti
 • Spoločnosti poskytujúce stravovacie služby
 • Advokátske kancelárie

Konkrétny priebežne aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov t.j. príjemcov osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa poskytneme na vyžiadanie.

 

3. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností z pracovných a obchodných zmlúv, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a jeho zamestnancov, ako aj súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, súťaží, spoločenských udalostí, a pod).

Poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, je však nevyhnutný na to, aby prevádzkovateľ mohol zabezpečiť napr. firemnú akciu, a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa alebo na základe zákona, prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

 

4. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, vrátane predzmluvných vzťahov;
 • zavedenie predzmluvných vzťahov na žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s výberom uchádzačov o zamestnanie na vhodnú pracovnú pozíciu;
 • spracovanie došlej a odoslanej pošty;
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
 • evidencia a archivovanie;
 • výkon vnútorného a externého auditu, výkon preverenia súladu interných procesov s právnymi predpismi a pod.;
 • aktívne a pasívne súdne spory

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, účel spracúvania súvisí najmä marketingovými aktivitami prevádzkovateľa ako napr. organizácia súťaží, spoločenských udalostí, prezentácia prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a pod., prípadne s organizáciou interných firemných akcií a pod.

 

5. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej môže vyplývať priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

a) Prevádzkovateľ pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, a to najmä:

meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, dosiahnuté vzdelanie, číslo bankového účtu, mesačná mzda, výška odmien, dochádzka, pracovné zaradenie sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov o zamestnanie, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách a všetky ďalšie údaje potrebné na riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa Dotknutých osôb podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky;

Osobitné kategórie osobných údajov:
údaje týkajúce sa zdravotného stavu zamestnancov, ako údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zdravotnom postihnutí, údaje o tehotenstve a pod.

b) Na účely marketingu prevádzkovateľ spracúva najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:

základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska;
kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo;
fotografie.

c) Na účely plnenia zmluvných povinností z iných ako pracovných zmlúv prevádzkovateľ spracúva najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:

základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska
kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo.

 

6. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Súhlas je udelený prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do tretej krajiny sprostredkovateľom, spoločnosti American Zurich Insurance Company zo skupiny Zurich Insurance Group, so sídlom 1299 Zurich Way, Schaumburg, IL 60196, USA, Zurich Shared Services Sdn Bhd Level 23 A, Mercu 3 , No. 3, Jalan Bangsa, KL Eco City Kuala Lumpur 59200, Malaysia a spoločnosti GENPACT India Private Limited, so sídlom Raheja Mind Space, Pocharam, Hyderabad, Telangana, 500088 India, a. i. Európska komisia nerozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené odvetvia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak neexistuje rozhodnutie Európskej komisie, prenos osobných údajov do tretej krajiny sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa poskytnú primerané záruky ochrany osobných údajov. Primerané záruky ochrany osobných údajov poskytuje v zmysle § 48 ods. 3 písm. c) Zákona o chrane osobných údajov vzájomný zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutými sprostredkovateľmi, ktorého súčasťou je štandardná doložka o ochrane údajov, ktorú prijala Európska Komisia.

 

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva, ktoré sú bližšie upravené v ust. §21 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla prevádzkovateľa: Námestie 1.mája 18, 811 06 Bratislava alebo elektronickými prostriedkami na adrese: ochranaosobnychudajov@zurich.com.

V žiadosti je nevyhnutné uviesť nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, aby bol prevádzkovateľ schopný dotknutú osobu identifikovať. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov. Oznámenia o prijatých opatreniach sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.

 

V Bratislave dňa 24.05.2018